Bankhaman / bandhkhaman || ktm Duke390, ktm Duke250, ktm rc200, apache rr310 || Ashwin Raj Kerketta