Sử dụng docker vào trong dự án laravel (mysql, php 7.4 NGINX)