cài

Cài đặt và cấu hình Web Server IIS trên windows

Cài đặt và cấu hình Web Server IIS trên windows

Cài đặt và cấu hình Web Server IIS trên windows Biến máy tính cá nhân thành hosting lưu trữ #ITSupport. Download This Video

Hướng dẫn cài nginx, visual host(tên miền ảo) chạy php bằng homebrew

Hướng dẫn cài nginx, visual host(tên miền ảo) chạy php bằng homebrew

Hướng dẫn cài nginx, visual host(tên miền ảo) chạy php bằng homebrew 1 Đường dẫn đến file config: include /usr/local/etc/nginx/sites-enabled/*.conf; 2 setup … Download This Video