hosttên

Hướng dẫn cài nginx, visual host(tên miền ảo) chạy php bằng homebrew

Hướng dẫn cài nginx, visual host(tên miền ảo) chạy php bằng homebrew

Hướng dẫn cài nginx, visual host(tên miền ảo) chạy php bằng homebrew 1 Đường dẫn đến file config: include /usr/local/etc/nginx/sites-enabled/*.conf; 2 setup … Download This Video