Inventor

KC225-HK3-20-21 [App Inventor nâng cao - Video 01]: Android App & Embedded Web Server

KC225-HK3-20-21 [App Inventor nâng cao – Video 01]: Android App & Embedded Web Server

Cách thực hiện chi tiết App điều khiển sử dụng Web Component và Embedded Web Server chạy trên nền tảng SoC ESP32, biên dịch sử dụng CMake trên … Download This Video